กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 063-3635156

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. -

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. 063-3635156

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวันชนะ บวบกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมชาย กริ่งกระโทก
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐิยา นาคพระภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิลาวัณย์ คันธมาตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรรถพล รักษ์กระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอรพรรณ  ดำนิล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายทุม แหยงกระโทก
คนงาน
นายสมบัติ บุญทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพศาล เสริฐกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจันดร เซตะวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุวัฒน์ เลือดกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน