กองสาธารณสุข

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 063-3635156

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. -

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. 063-3635156

นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาคร ทวีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวันชนะ บวบกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมชาย กริ่งกระโทก
คนงาน
นายอรุณ จันทร์กลางเดือน
คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวณัฐิยา นาคพระภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริโพธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาววิลาวัณย์ คันธมาตร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรรถพล รักษ์กระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายทุม แหยงกระโทก
คนงาน
นายสมบัติ บุญทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพศาล เสริฐกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจันดร เซตะวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอนุวัฒน์ เลือดกระโทก
พนักงานจ้างทั่วไป

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน