ผู้บริหาร

นายธนดล ชัยยุตต์
นายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร. 089-5707888

นายธนดล ชัยยุตต์

นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร. 089-5707888

นายภพธร ชัยยุตต์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.082-3672469

นายภพธร ชัยยุตต์

รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร.082-3672469

นางพัชรินทร์ วัชรธีรเดช
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.081-7907831

นางพัชรินทร์ วัชรธีรเดช

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร.081-7907831

นายชอบ กริ่งกระโทก
ทีปรึกานายกเทศมนตรี
โทร. 087-9637392

นายชอบ กริ่งกระโทก

ทีปรึกานายกเทศมนตรี

โทร. 087-9637392