ผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

โทร.062-2536539


เลขานุการนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี


ทีปรึกานายกเทศมนตรี

ทีปรึกานายกเทศมนตรี