ผู้บริหาร


นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

นายกเทศมนตรีตำบลแชะ


รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ


เลขานุการนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี


ทีปรึกานายกเทศมนตรี

ทีปรึกานายกเทศมนตรี