กองการศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุรภา เลือดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุรภา เลือดกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่
ครู

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่

ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก
ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก

ครู

นางสายใจ แหว่กระโทก
พนักงานวิทยุ

นางสายใจ แหว่กระโทก

พนักงานวิทยุ

นางวัชรี มุ่งกระโทก
พนักงานพิมพ์ดีด

นางวัชรี มุ่งกระโทก

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวรสรินทร์ เอิบพรมราช
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรสรินทร์ เอิบพรมราช

ผู้ดูแลเด็ก

นางวราพร ภู่ครบุรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางวราพร ภู่ครบุรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์
คนงาน

นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์

คนงาน