กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสุรภา เลือดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุรภา เลือดกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่
ครู

นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่

ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก
ครู

นางเปรมยุดา โยนกระโทก

ครู

นางวราพร ภู่ครบุรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรสรินทร์ เอิบพรมราช

ผู้ดูแลเด็ก

นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์

คนงาน