โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

...

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง "การฝึกปฎิบัติป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ" และ หัวข้อ "อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรในวัยสูงอายุ" โดยมี วิทยากรจากกลุ่มปฐมภูมิองค์รวมและกลุ่มงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลครบุรี และในวันนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน