โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ

...

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแชะ โดยงานสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ) ณ วัดสมุทรการ (แชะ) โดยเนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้เรื่อง “การฝึกสมาธิด้วยการเอาจิตจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหว” ทั้งนี้ได้รับความเมตตาให้ความรู้จากพระครูสิริวัฒนพิศาล รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี เจ้าอาวาสวัดสมุทรการ และท้ายชั่วโมงเรียนเสริมทักษะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยมี นายวชิระ เพราะขุนทด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลตำบลแชะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้!