โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนักกีฬาอื่นหรือหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 1 ( KORAT PAO CUP 1 st 2023 ) ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

...