โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ. วัดสมุทรการ แชะ จุดประสงค์ เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นไทย และยังถือเป็นวันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทย

โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

...