โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กเเละเยาวชน ได้เเสดงออกถึงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ส่งเสริมสติปัญญา ควบคู่กับคุณธรรม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

...