โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็กเยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าและ ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีของไทย

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2565

...