หัวหน้าส่วนราชการ

นางเพชรา มักขุนทด
ปลัดเทศบาลตำบลแชะ
โทร.085-4799664

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาลตำบลแชะ
โทร.062-2536539

นางรสริน มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.081-3215298

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-2458997

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.096-2480523

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.0810713352

นายกิตติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.0633635156

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.-

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน