สํานักปลัดเทศบาล

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.                  

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.081-0713352

 

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ
นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายกฤตภาส กรมจรรยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชไมพร หลอมทอง
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ ภูมิประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายเลิศชาย อังกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวกรภัทร์  หกกระโทก
นักการ
นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน
นางสาวธวัลพรรณ ทองจันทา
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน