สํานักปลัดเทศบาล

นางรสริน มาศพูนผล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-3215298

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร.081-0713352

 

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
  นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ
นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชไมพร หลอมทอง
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์ ภูมิประโคน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายเลิศชาย อังกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 

นางสาวกรภัทร์  หกกระโทก
นักการ
นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน
นายสาคร จันทร์จรัส
คนงาน
 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน