"ดิฉันในฐานะปลัดเทศบาลมีหน้าที่โดยตรงที่จะนำพาพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่นำนโยบายของผู้บริหารมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลแชะเป็นสำคัญ"

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน