วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลตำบลแชะ เป็นองค์กรผู้นำบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งผังเมืองทั้งเทศบาล
2. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อย่างต่อเนื่องทั่วถึงทุกรูปแบบ
3. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
4. เสริมสร้างการป้องกันและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
7. การส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชน ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

เป้าประสงค์ (Goal)

1. การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง และได้มาตรฐาน
2. พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงทุกรูปแบบ
3. สังคมน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
7. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
8. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
9. ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน