คำขวัญเทศบาลตำบลแชะ

หลวงพ่อสันติสุขคู่บ้าน ศูนย์ราชการคู่เมือง ครบเครี่องแหล่งการค้า


เด่นสง่าสองอนุเสาวรีย์ นามบ้านนี้มีที่มา เพี้ยนจาก "แฉะ" เป็นบ้าน "แชะ"   “ตำบลแชะ” สืบประวัติจากชาวบ้านแชะ และผู้เฒ่าผู้แก่ หลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า คําว่า “แชะ” ตามภาษาพื้นบ้าน จะออกเสียง “แฉะ” แปลว่า พื้นดินชื้นแฉะ บ้านแชะมีพื้นที่ต่ำ มี ลำน้ำไหลผ่าน ในช่วงฤดูฝน ฝนจะตกชุก มีน้ำขังเจิ่งนอง บีดิน โคลนตม ระยะแรกบ้านเมืองเป็นป่าดงกว้างขวาง ถนนหนทาง ไม่มี จะมีเฉพาะทางเกวียนในหมู่บ้านแชะเพียงสายเดียวเท่านั้น ในหน้าฝนถนนจะ “เปียกแฉะ” ตลอด ทำให้การเดินทางลําบาก ผู้คนที่สัญจรผ่านทางนี้ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแฉะ”ตาม สภาพพื้นที่ แต่ภาษาหนังสือเขียนว่า “แชะ” แม้แต่ที่ทำการป่าไม้ ก็ยังปรากฏข้อความตามภาษาชาวบ้านว่า “ด่านป่าไม้แฉะ” ติดตรงประตูทางเข้าบริเวณที่ทำการป่าไม้ปรากฏให้เห็นจนถึง พ.ศ. 2478     เทศบาลตำบลแชะ เดิมเป็นสุขาภิบาลแชะ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2499 ได้รับการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 20 กันยายน 2499 ต่อมา สุขาภิบาลแชะได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลแชะ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มี ผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา และใช้อาคาร ที่ว่าการอำเภอครบุรี (หลังเดิม) เป็นอาคารสำนักงานเทศบาล จนถึง ณ ปัจจุบัน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน