ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนราชพัสดุและถนนประชาชื่น หมู่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...

ไฟล์