ยุทธศาสตร์(Strategy) แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลแชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ

แนวทางพัฒนา

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการ และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
1.2 การพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค
1.3 การสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่น ๆยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางพัฒนา
2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
2.2 สนับสนุนอาหารกลางวันและนมพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น
2.4 พัฒนาบุคลากร และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ ประกอบการศึกษา
2.5 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศึกษา

แนวทางพัฒนา

      2.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

      2.2 สนับสนุนอาหารกลางวันและนมพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง

      2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น

      2.4 พัฒนาบุคลากร และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา

      2.5 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางพัฒนา

3.1 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.2 การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทุกระดับ เพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา
3.4 การส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3.5 การป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อนและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางพัฒนา

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.เทศบาลตำบลแชะ
4.2 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุจราจร
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ อปพร.
4.4 มาตรการป้องกันการขับรถแข่งขันในทางสาธารณะ
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการ ป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.6 ส่งเสริมให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลแชะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางพัฒนา

5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน
5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แนวทางพัฒนา

6.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด/โรคไม่ติดต่อ ในชุมชน
6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
6.3 การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และการรักษาพยาบาลของประชาชนใน หมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
6.4 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

แนวทางพัฒนา

7.1 พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยวของอำเภอ/จังหวัด
7.2 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
7.3 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอครบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจ

แนวทางพัฒนา

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร วิชาการ เกษตร แบบครบวงจรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและหาตลาดรองรับ
8.4 ส่งเสริมให้มีการประกวดและแข่งขันด้านอาชีพและงานฝีมือภายในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางพัฒนา

9.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
9.2 การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมและ ทันสมัย
9.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน