จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ)

...

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแชะ โดยงานสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแชะ) โดยเนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง “การดำรงชีวิตแบบผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และแอโรบิคสูงวัยใช่เลย" โดยมีกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลครบุรีให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ และในวันนี้มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 46 คน