คำแถลงนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลแชะ

ของ

นายกมล อัครเมธีกุล  นายกเทศมนตรีตำบลแชะ

ต่อสภาเทศบาลตำบลแชะ  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะ

.................................................

เรียน  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชะ  และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

 

              ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแชะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมากระผม นายกมล  อัครเมธีกุล   ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแชะให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแชะ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแชะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็น ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

          เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลแชะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกระผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลแชะสู่เมืองน่าอยู่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารงานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน และยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                                                   

 กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลแชะขอนำเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเทศบาลตำบลแชะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแชะ โดยมีรายละเอียดนโยบาย  ๙ นโยบาย  ดังนี้               

นโยบายข้อที่ ๑  ด้านการเมืองและการบริหาร

               ๑.๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแชะ  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร    ให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล   เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส  และเป็นที่พึงพอใจของสังคม

               ๑.๒  ส่งเสริมการบูรณาการ  การทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ  เพื่อสร้างความสมานฉันท์

               ๑.๓  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเสนอโครงการ  การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานของเทศบาล โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบ

               ๑.๔  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

               ๑.๕  งานบริการประชาชนต้องมีความสะดวก  รวดเร็ว

              .  สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร

นโยบายข้อที่  ๒  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               ๒.๑ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

               ๒.๒ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

               ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณการ

ก่อสร้าง  การตรวจสอบและกำกับดูแล 

นโยบายข้อที่  ๓  ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

              .๑ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละแก่ประชาชนในท้องถิ่น

               ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

               ๓.๓  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ให้ครบทุกคน

               ๓.๔  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล

               .๕ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นโยบายข้อที่  ๔  การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      ๔.๑ ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยโดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์

ที่มีคุณภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัย   

      ๔.๒  ส่งเสริมการจัดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนภายในเขตเทศบาลและบุคคลทั่วไป

      ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรงานป้องกันให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

      ๔.๔ ส่งเสริมการให้ความรู้ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด

ข้อที่  ๕  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่นการคัดแยกขยะ หรือนำขยะมาใช้ใหม่

     ๕.๒ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี

     ๕.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจ

     ๕.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ  การกำจัดขยะ  ให้ได้มาตรฐาน

นโยบายข้อที่  ๖  ด้านการศึกษา

     ๖.๑  สนับสนุนอาหารกลางวัน และนมพร้อมดื่มสำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง

     ๖.๒  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยที่เทศบาล   ทันต่อเหตุการณ์  และร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร  ทั้งในและนอกระบบ  เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทาง

การศึกษาในระดับท้องถิ่น

     ๖.๓  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแชะ  ให้ได้มาตรฐาน ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     ๖.๔  สนับสนุนการศึกษาทุกระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เท่าเทียมกัน

     ๖.๕  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และบริการชุมชนอย่างแท้จริง

นโยบายข้อที่  ๗  ด้านสาธารณสุข

     ๗.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

     ๗.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี

     ๗.  ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ดูแลการระบาดของโรคติดต่อ

     ๗.๔ ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

     ๗.๕ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนในเขตเทศบาล   

นโยบายข้อที่  ๘  ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

     ๘.๑  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสืบสานประเพณีต่างๆ  ให้คงอยู่และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายข้อที่  ๙  ด้านเศรษฐกิจ

     ๙.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม เช่น กลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร.  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้บริหารจัดการอย่างมีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้มีการบริหารจัดการกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     ๙.๒  ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน และหาตลาดรองรับให้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

     ๙.๓  สนับสนุนให้มีสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ในเขตเทศบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

นโยบายทั้ง  ๙  ข้อ  ที่กระผม ได้นำเรียนในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะในวันนี้ กระผมนายกมล  อัครเมธีกุล  นายกเทศมนตรีตำบลแชะ  และทีมงานทุกท่านขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชะ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่า  กระผมและทีมงานจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาเทศบาลตำบลแชะ  ให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน  ให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานเทศบาลตำบลแชะในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้  และคำนึงถึงความถูกต้องสุจริตโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญที่สุดคือ  ยึดถือประโยชน์สุข  และความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ

ผมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของทีมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชะ     ทุกท่าน  ที่พร้อมจะปฏิบัติงาน  และร่วมมือกันบริหารเทศบาลตำบลแชะของเรา  ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  กระผมขอยุติการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ

 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน