คณะผู้บริหาร

นายกมล อัครเมธีกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.084-9555525

นายภาสกร พณิชพรชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.098-7824465

นายพจนารถ วิริยะจารุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ
โทร.087-2445577

นายประยูร วากระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.098-0970765

นายภิญโญ โยนกระโทก
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 084-9609704

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน