การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566

...

เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี โดยมี คณะกรรมการชุมชนมาประชุมพร้อมเพียงกันทั้ง 10 ชุมชน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่างๆในชุมชน เพื่อการช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประเพณี 2.ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 3.ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและสตรี 4.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ