กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 063-3635156

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. -

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร. 063-3635156

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวันชนะ บวบกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมชาย กริ่งกระโทก
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง
คนงาน
นางสาวณัฐิยา นาคพระภูมิ
คนงาน
นางสาวอรพรรณ  ดำนิล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาววิลาวัณย์ คันธมาตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทุม แหยงกระโทก
คนงาน
นายสมบัติ บุญทา
คนงาน
นายไพศาล เสริฐกระโทก
คนงาน

นายจันดร เซตะวัน
คนงาน
นายอนุวัฒน์ เลือดกระโทก
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน