กองช่าง

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 062-5791577

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายโยธา
โทร. -

นายวัชรินทร์ หลุดกระโทก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายสุริยะ เรกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวดวงดี กูปกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 
  นายสมพงษ์ รัมสันเทียะ
คนงาน
 
 

 
  นายพร เป้ากระโทก
คนสวน
 

นายสามารถ สายกระโทก
คนงาน
นายวิสุทธิ์ เหงกระโทก
คนงาน
นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กระโทก
คนงาน

นายวีระยุทธ สีคลัง
คนงาน
นางสาวกวิสรา เชยโพธิ์
คนงาน
นายภานุวัชร หึนกระโทก
คนงาน

นายพงษศักดิ์ ลดกระโทก
คนงาน
นายอัครินทร์ พงษ์พยัฆ
คนงาน
นางนิภาพรรณ แอบกระโทก
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน