กองคลัง

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 096-2480523

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
โทร. -

นางรุ่งอรุณ เจริญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวบุษยารัตน์ นนทมาศ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ สินน้ำคำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา หกกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสราวุธ สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัญจรี ราชกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นายสมบัติ หกกระโทก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
นายเสน่ห์ นามกระโทก
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี

นางสาววันวิสา วากระโทก
นักการ
นางสาวทัศน์ดาว บวบกระโทก
คนงาน
นางสาวอัจฉราภรณ์ แช่มครบุรี
คนงานใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน