กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
062-2536539

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสุรภา เลือดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจิณัณฐิตา ชาวแพร่
ครู
นางเปรมยุดา โยนกระโทก
ครู

นางวราพร ภู่ครบุรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาวรรณ แซ่ลิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก
นางเปรมี ลิ้มประยูรสวัสดิ์
คนงาน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน