โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้เด็กเยาวชนและประชาชน รักในการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565
โครงการมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

...