หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลแชะ

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร.062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

โทร.062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล
โทร.062-2536539

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล

โทร.062-2536539

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.089-2848394

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร.089-2848394

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.096-2480523

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.096-2480523

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-2458997

นายภานุวัตร หยุดกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.087-2458997

นายกิตติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.0633635156

นายกิตติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.0633635156

นางสุรภา เลือดกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.080-1725312

นางสุรภา เลือดกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.080-1725312