สำนักปลัด

นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
089-2842517

นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

089-2842517

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิวาพร เคหา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ

นิติกรชำนาญการ

นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาววรัทยา วัชรธีรเดช

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคล

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคล

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางเบญจวรรณ แสนลือชา

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวิมาญ ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก

คนงาน

นางสาวกาญจนา หกกระโทก
นักการ

นางสาวกาญจนา หกกระโทก

นักการ

นายสาคร จันทร์จรัส
คนงาน

นายสาคร จันทร์จรัส

คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก
คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก

คนงาน