สำนักปลัด

-ว่าง-
ปลัดเทศบาล

-ว่าง-

ปลัดเทศบาล

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล

-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวทิวาพร เคหา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวทิวาพร เคหา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวิมาญ ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางเบญจวรรณ แสนลือชา

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก

คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก
คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก

คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส
คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส

คนงาน