สมาชิกสภา

นางวารี ช่วงสูงเนิน
ประธานสภาเทศบาล

นางวารี ช่วงสูงเนิน

ประธานสภาเทศบาล

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล
รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญเชียง เกื้ออังสกุล

รองประธานสภาเทศบาล

นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรินทร์ เกียรติวิบูลย์จิตร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนวัฒน์ ศิริพร
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนวัฒน์ ศิริพร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชัย แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชัย แย้มกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายคมสันต์ ไม้กระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชมภู ปราศกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชมภู ปราศกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางวนิดา กุลไกรจักร
สมาชิกสภาเทศบาล

นางวนิดา กุลไกรจักร

สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชีพ รักษ์กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชูชีพ รักษ์กระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประยูร วากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประยูร วากระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล

สมาชิกสภาเทศบาล