กองช่าง

นายภานุวัตร หยุดกระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภานุวัตร หยุดกระโทก

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิเนตร โคติเวทย์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายพิเนตร โคติเวทย์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายวัชรินทร์ หลุดกระโทก
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายวัชรินทร์ หลุดกระโทก

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นางสาวดวงดี กูปกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวดวงดี กูปกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายสุริยะ เรกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสุริยะ เรกระโทก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพร เป้ากระโทก
คนสวน

นายพร เป้ากระโทก

คนสวน

นายวิสุทธิ์ เหงกระโทก
คนสวน

นายวิสุทธิ์ เหงกระโทก

คนสวน

นายสุนทร แพครบุรี
คนสวน

นายสุนทร แพครบุรี

คนสวน

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กระโทก
คนสวน

นายสมศักดิ์ ฤทธิ์กระโทก

คนสวน

นายสามารถ สายกระโทก
คนสวน

นายสามารถ สายกระโทก

คนสวน

นายวีระยุทธ สีคลัง
คนสวน

นายวีระยุทธ สีคลัง

คนสวน

นายภานุวัชร หึนกระโทก
คนสวน

นายภานุวัชร หึนกระโทก

คนสวน

นายอัครินทร์ พงษ์พยัฆ
คนสวน

นายอัครินทร์ พงษ์พยัฆ

คนสวน

นายพงษศักดิ์ ลดกระโทก
คนสวน

นายพงษศักดิ์ ลดกระโทก

คนสวน

นางจุรีรัตน์ ลือกระโทก
คนงาน

นางจุรีรัตน์ ลือกระโทก

คนงาน

นางสาวกวิสรา เชยโพธิ์
คนงาน

นางสาวกวิสรา เชยโพธิ์

คนงาน