เทศบาลตำบลแชะมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย

20 ส.ค. 63