โครงการจัดการขยะภายในวัด

22 ก.ค. 63

 

เทศบาลตำบลแชะ ได้ร่วมมือกับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะ และพระภิกษุสงฆ์ วัดสมุทรการ (แชะ) เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะภายในวัด โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อลดขั้นตอนในการกำจัดขยะ นำไปสู่ระบบคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลแชะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี