กิจกรรมฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมันสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

25 พ.ค. 65