หัวข้อ
วันที่
     การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2560 24-04-2018
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 02-03-2018
     ประชาสัมพันธ์งานภาษี 03-12-2017
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแชะ 24-11-2017
     แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 31-10-2017
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน2560 30-10-2017
     ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2560 01-10-2017
     รายงานข้อมูลการร้องเรียนปัญหาเหตุรำคาญด้านสิ่งแวดล้อม 29-09-2017
     แผนการท่องเที่ยว 09-05-2017
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 08-02-2017
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 26-10-2016
     รายงานผลแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2559 19-10-2016
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2559 18-10-2016
     แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 13-10-2016
     ขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ เสนอโครงการ รับงบประมาณ กองทุนฯ ปี 60 03-10-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 59 08-09-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 59 09-08-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 59 06-07-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 59 21-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกทักษะการลอยตัวป้องกันเด็กจมน้ำ 16-06-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 59 06-06-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 59 10-05-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 59 09-03-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 59 02-02-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 59 05-01-2016
     จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 58 05-11-2015
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 02-11-2015
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 27-10-2015
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 26-10-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคาม 58 07-10-2015
     ขอเชิญผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี 01-10-2015
     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 07-09-2015
     การรุบฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง 08-07-2015
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนาสามปี (2559-2562) 29-06-2015
     จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 58 04-06-2015
     จดหมายข่าวขั้นตอนการเสียภาษีแบบต่างๆ 01-05-2015
     รายละเอียดภาษีค้างชำระ(5) 21-04-2015
     รายละเอียดภาษีค้างชำระ(4) 21-04-2015
     รายละเอียดภาษีค้างชำระ(3) 21-04-2015
     รายละเอียดภาษีค้างชำระ(2) 21-04-2015
     รายละเอียดภาษีค้างชำระ(1) 21-04-2015
     กองคลัง การชำระภาษีท้องถิ่น (1) 21-04-2015
     องคลัง การชำระภาษีท้องถิ่น (2) 21-04-2015
     กองคลังบริการประชาชน. 16-04-2015
     การอุทธร(3) 16-04-2015
     การอุทธร(2) 16-04-2015
     การอุทธร(1) 16-04-2015
     การขอผ่อนชำระภาษี 16-04-2015
     ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก 16-04-2015
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี(4) 16-04-2015
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี(3) 16-04-2015
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี(2) 16-04-2015
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี(1) 16-04-2015
     ภาษีบำรุงท้องที่ 16-04-2015
     แผนผังชั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16-04-2015
     การขอคืนเงินค่าภาษี 16-04-2015
     กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ(2) 16-04-2015
     กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ(1) 16-04-2015
     ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี(3) 16-04-2015
     ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี(2) 16-04-2015
     ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษี(1) 16-04-2015
     ภาษีีที่โรงเรือนและที่ดิน 16-04-2015
     ขออนุมัติโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน 09-04-2015
     ขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายแผ่นระวางที่ดินและถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดินภายในเขตเทศบาลตำบลแชะ 09-04-2015
     โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน ระยะที่2 (4) 09-04-2015
     โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน ระยะที่2 (3) 09-04-2015
     โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน ระยะที่2 (2) 09-04-2015
     โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสิน ระยะที่2 (1) 09-04-2015
     แบบคำขอใช้ ดปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX3000) 09-04-2015
     การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น(2) 09-04-2015
     การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น(1) 09-04-2015
     จดหมายข่าวขั้นตอนการเสีภาษีแบบต่างๆ 05-01-2015
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(บ้านนางกาหลง) 12-12-2014
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 17-10-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 17-10-2014
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2559 15-10-2014
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 14-10-2014
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 01-10-2014
     ข้อมูลประชาคมอาเซียน 01-05-2014
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 03-12-2013
     ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 05-04-2013
     ประกาศสอบรองปลัด 17-01-2013

 

 สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology