กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตพื้นที่อำเภอครบุรีอีกครั้งหนึ่ง ในนามของข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแชะซึ่งต้องนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด เช่น ตลาดประชารัฐ โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดสะอาด ฯลฯ นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชะตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การดูแลผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง การเกษตรเพื่ออาหารกลางในโรงเรียน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การพัฒนาของบ้านเมืองสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ประชาชน ภาคราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจิตอาสา ท้ายนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ร่ำรวย รู้ รัก สามัคคี ตลอดไป

นายชู คงรักษาเกียรติ
(ปลัดเทศบาลตำบลแชะ)

   

 

 
 เทศบาลตำบลแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology