กราบสวัสดี พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลตำบลแชะ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายธนดล ชัยยุตต์ ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลแชะ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและการปฏิบัติงานต่างๆของเทศบาลตำบลแชะ ในรอบปีที่ ผ่านมากระผม ได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ เสียสละเวลาในการพัฒนาเทศบาลตำบลแชะของเราอย่างเต็มที่ โดยมีจุดมุ่งหมายและปณิธานที่ตั้งไว้ว่า ต้องการให้เทศบาลตำบลแชะ ได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวสุรนารี โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

นายธนดล ชัยยุตต์
(นายกเทศมนตรีตำบลแชะ)

   

 

 
 เทศบาลตำบลแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology