แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตำบลแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
 
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ 
ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 
ส่วนที่1: เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  การใช้ Internet ตำบล การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  การออกแบบอาคาร การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การชำระภาษีป้าย การให้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล
  การชำระภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ (ระบุ) 
ส่วนที่2: ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
 1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
 1. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่3: ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
 1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
 1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
 1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ส่วนที่4: ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
 1. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 1. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
 1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่5: ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลตำบลแชะ ปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  อื่นๆ (ระบุ)