ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบคำขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 - แบบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (ขถด.1)
 - แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน (ข.1)
 - แบบคำร้องทั่วไป
 - ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 - ขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology