ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 - แผนดำเนินงานประจำปี 2561
 - ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology