ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2558
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2559
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ประจำปี 2560
 - ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology