ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขทต.แชะ (แผ่นพับ)
 - โครงการ ชวนกันปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพ ปี 59
 - โครงการ แกนนำร่วมใจ วางแผนสุขภาพพระสงฆ์ ปี 59
 - โครงการ ชุมชนสุขภาพดีประชาสันติไร้พุง ปี 59
 - โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัย ด้วยเกลือไอโอดีน ชุมชนก้าวใหม่รุ่งเรือง ปี 59
 - แผนสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลแชะ ประจำปี 59
 - แบบเสนอโครงการรับงบประมาณกองทุน ทต.แชะ
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology