ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เกร็ดความรู้อาเซียน
 - ความเป็นมา พัฒนาความสำคัญของอาเซียน
 - 10 ประเทศอาเซียน
 - การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 - อปท. กับประชาคมอาเซียน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology