ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2560
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 / 2560
 - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 / 2560
 -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560
 - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
 -  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560
 - การประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
 - การประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 - การประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
 - การประชุมสภาเทศบาลตำบลแชะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology