ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
 - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
 - ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology