ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เทศบัญญัติ
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ธค54
 - มค55
 - กพ55
 - มีค55
 - เมย55
 - พค55
 - มิย55
 - กค55
 - สค55
 - กย55
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.55-ก.ย.56
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.5ุ6-ก.ย.57
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology