ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 - แนวทางปฏฺบัติขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาศแรก 2563
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตไตรมาศ 2 2563
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology