ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 - คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช
 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
 - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 - คู่มือวินัย
 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 - เอกสารเกี่ยวกับคำศัพท์ไทย - อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
 - การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
 - มือเกษียณอายุราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ
 - คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - คู่มือธุรการ
 - แบบฟอร์มการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น
 - วิธีการแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ
 - การทําฟันประกันสังคม
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology