ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบังคับเทศบาลตำบลแชะว่าด้วยจรรยาบรรณ 2563
 - แนวทางประกาศตามประมวลจริยธรรม 2563
 - มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลปะโยชน์
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - การวิเคระาห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology