ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2563
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
 - คำประกาศเจตนารมณ์
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - โครงการการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลแชะในการป้องกันการทุจริต
 - ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส 2563
 - ประกาศเจตนารมณ์ 2563
 - การประเมินความเสี่ยง
 - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 - การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology