ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาศแรก
 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ไตรมาศที่ 2
 - แบบ ดร.02 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกืด
 - แบบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 - แบบ ดร.01 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
 - คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแชะ
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology