ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
 คู่มือการปฎิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
  การประเมินความคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA )
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด 2543
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 - พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2542
 - พระราชบัญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology